Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Chodovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Chodovice, okres Jičín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Lucie Nimsová (v případě dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu ustanovená zastupující osoba)

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Chodovice, okres Jičín

Chodovice 2

508 01 Hořice


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna

Chodovice 2, 508 01 Hořice


4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny 7.00 – 15.00

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na www stránkách školy.


4.4. Telefonní čísla

 • ředitelství

tel.: +420 724 985 324

e-mail: skola@zschodovice.cz


 • základní škola, školní družina

tel.: +420 603 713 836

e-mail: prijmenivyucujici@zschodovice.cz


 • mateřská škola

tel.: +420 733 640 390

e-mail: prijmenivyucujici@zschodovice.cz


 • školní jídelna

tel.: +420 724 985 323

e-mail: krovinova@zschodovice.cz


4.5. Adresa internetových stránek 

webové stránky: http://zsms.holovousy.obecinformuje.cz/


4.6. Adresa  e-podatelny

e-mail: skola@zschodovice.cz

ID datové schránky: hxfs427

5. Bankovní účet organizace

číslo účtu/kód banky 35-1163 754 389/0800 (platby od rodičů, provozní náklady)

číslo účtu/kód banky 1163 754 389/0800 (mzdové prostředky, dotace)

6. Identifikační čísla

IČ 750 151 11

DIČ nejsmepplátci DPH

7. Dokumenty

7.1. Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program ZŠ 
 • Školní vzdělávací program MŠ 
 • Školní řád základní školy
 • Školní řád mateřské školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny

8. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

9.1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

9.2. Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

9.3. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

10. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

11. Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník není

13. Licenční smlouvy

Nejsou

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

publikováno: 21. 1. 2022 14:57, Lucie Nimsová